Beginn Inhaltsbereich

Beginn Navigator

  • Home

Ende NavigatorHeat pump technologies and refrigeration research programmes

   For more documents please refer to our publications database


Forschungsprogramm Wärmepumpen und Kälte - Überblicksbericht 2012
Publication Number:
Project:
910016 - Umgebungswärme (Wärmepumpen)
Date of publication:
12.04.2013
Author:
Stephan Renz, Stephan Renz


Forschungsprogramm Wärmepumpen, Wärme-Kraft-Kopplung, Kälte - Überblicksbericht 2011
Publication Number:
Project:
910016 - Umgebungswärme (Wärmepumpen)
Date of publication:
31.05.2012
Author:
Thomas Kopp


Forschungsprogramm Wärmepumpen, Wärme-Kraft-Kopplung, Kälte - Überblicksbericht 2010
Publication Number:
Project:
910016 - Umgebungswärme (Wärmepumpen)
Date of publication:
30.05.2011
Author:
Thomas Kopp


Forschungsprogramm Wärmepumpen, Wärme-Kraft-Kopplung, Kälte - Synthesebericht 2009 des BFE-Programmleiters
Publication Number:
Project:
910016 - Umgebungswärme (Wärmepumpen)
Date of publication:
01.02.2010
Author:
Thomas Kopp


Forschungsprogramm Wärmepumpen, WKK, Kälte - Synthesebericht 2008 des BFE-Programmleiters
Publication Number:
Project:
910016 - Umgebungswärme (Wärmepumpen)
Date of publication:
30.06.2009
Author:
Thomas Kopp


   For more documents please refer to our publications database

Contact: Stephan Renz
Last update: 02.05.2017


Ende Inhaltsbereichhttp://www.bfe.admin.ch/forschungwkk/index.html?lang=en